Mesafeli Satış Sözleşmesi

 • İş bu sözleşme, MerveDiyet Beslenme ve Diyet Danışmanlık Merkezi-Fatma Merve Kalelioğlu Ciftci (Bundan sonra “MerveDiyet” olarak anılacaktır) ile Online Diyet hizmetinden yararlanmak isteyen  (Bundan sonra “Danışan” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, MerveDiyet’e ait olan www.mervediyet.com uzantılı internet adres sitesinin kullanımı, bu site üzerinden alınacak hizmetler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. İş bu sözleşme, üyelik kayıt işleminin gerçekleşmesi ve sözleşmenin onaylanarak MerveDiyet tarafına ulaşması ile başlar.
 • Danışan bilgileri, İşbu Sözleşme’nin eki Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan bilgilerdir. Danışan’ın burada paylaştığı bilgiler gizlidir. Sadece MerveDiyet tarafından kullanılabilir. MerveDiyet hukuka aykırı bir durum söz konusu olduğu ve/veya hukuka aykırı bir durum bulunmamakla birlikte gerekli gördüğü hallerde Danışan olarak hesabı kaydetmeme veya hesabın aktifliğini sona erdirme hakkını saklı tutar ve bundan doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz. Olabilecek her türlü elektronik hırsızlıktan doğabilecek bilgi hırsızlığından vs. hususlardan da MerveDiyet sorumlu değildir.
 • Danışan’ın Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan bilgilerini hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği kabul edilmektedir. Aksi halde bilgilerdeki değişiklik ya da bildirim yapılmadan değişiklik olması halinde Danışan’ın uğrayacağı zarardan MerveDiyet sorumlu tutulamaz.
 • İş bu sözleşme ile Danışan’a online diyet hizmetleri sunmaktadır. MerveDiyet, Danışan’ın talebi ve onayı dışında bir ücretlendirme yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Online diyet hizmetinden yararlanmak isteyen kullanıcının 18 yaşın üzerinde olduğu kabul edilir. Aksi halde doğacak zararlardan MerveDiyet sorumlu değildir.
 • MerveDiyet, Danışan’n sistemi yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi söz konusu olur ise, Danışan ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca; ilgili ve/veya benzer bir durumda MerveDiyet, ilgili hesabın üyeliğini dondurma veya sona erdirme hakkına da sahiptir.
 • Danışan tarafından onay verilmesi halinde MerveDiyet bünyesinde barındırılan haber, makale ve benzeri türde yazılar, danışana ait kilo güncellemeleri, danışanın hedefleriyle ilgili bildirimler Danışan’ın site ile arasında bağlantı kurduğu sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter gibi) üzerinden paylaşılabilir. Paylaşım onayı Danışan tarafından her zaman durdurulabilir.
 • MerveDiyet, online diyeti alan Danışa’a verdiği bilgilerle hedeflediği kilo ve vücut ölçülerine ulaşma ya da bunların Danışan’ın sahip olduğu çevre ve sağlık koşullarına uygunluğuna veya sonuçlarının başarılı olacağına dair garanti vermez. Aksi iddia edilemeyeceği gibi, bu hususta Danışan maddi ve manevi herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • MerveDiyet, Danışan’a sunduğu hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin Danışan tarafından karıştırılması ve/veya yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.
 • Danışan’ın söz konusu online diyet önerilerini kullanma hakkı bizzat kendisine aittir, bu hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişi ve kurumlara devir veya temlik edemez.
 • Danışan, sözleşme konusu hizmetlerin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden MerveDiyet’den herhangi bir tazminat adı altında, hiçbir hal ve koşulda herhangi hak ve alacak talep etmemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 • Danışan tarafından online diyet kayıt işlemi sırasında ve/veya işbu Sözleşme’nin eki Üyelik Sözleşmesi’nde bildirilen elektronik posta adresine hizmete konu olan diyet menüsü,  mesaj, bilgi, yazı, ihtar ve sair mesaj gönderilebilir. Danışan söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ve/veya kendisine ulaşmadığı ya da bu anlama gelebilecek herhangi bir hak ve iddiada bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Danışan, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ve/veya gerek işbu Sözleşme gerekse de işbu Sözleşme’nin eki Üyelik Sözleşmesi’nde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının, eksik ve/veya hatalı ya da hatalı olduğunun tespiti halinde, MerveDiyet hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Danışan, siteye üyeliğini sona erdirdiği taktirde sözleşmeyi feshetmiş sayılır.
 • MerveDiyet gerek gördüğü takdirde iş bu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabileceği gibi gerekli gördüğü hallerde sözleşmeye ek sözleşmeler yapma hak ve yetkisine de sahiptir. Danışan bu değişikliklerden yasal olarak haberdar olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması halinde, sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini korumaya devam eder.
 • İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve İstanbul ……….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.
 • MerveDiyet, Kullanıcı’ya sunduğu hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin Kullanıcı tarafından karıştırılması ve/veya yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.
 • İşbu sözleşmede yer alan hizmetlerin başlaması için Danışan’a MerveDiyet tarafından gönderilen elektronik postada yer alan tutarın aynı elektronik postada belirtilen IBAN No.su/Müşteri No.suna Havale/Eft ile aktardıktan en erken 2 gün sonra başlayacaktır. Danışan’ın tarafından elektronik posta yoluyla kendisine belirtilen hesap yerine başka hesaba para yatırması/göndermesinden MerveDiyet sorumlu değildir.
 • MerveDiyet işbu sözleşmede yer alan hizmetleri Danışan’ın online diyet ücretini  yatırmasından en fazla 7 iş günü içerisinde mücbir sebepler dışında başlatmak zorundadır.
 • Mücbir Sebepler; Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması olarak değerlendirilecektir (Örneğin; deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetler, çalışmayı ve faaliyeti engelleyen hükümet kararları, grev, lokavt, harp ve seferberlik hali, bulaşıcı hastalıklar vb.) Taraflar mücbir sebep dolayısıyla yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
 • MerveDiyet, isteyen Danışan’larına hizmet bedeli olarak serbest meslek makbuzu düzenleyip işbu Sözleşme’nin eki Üyelik Sözleşmesi’nde belirtiği adrese PTT üzerinden gönderecektir. Talepte bulunmayan tüm Danışan’lar serbest meslek makbuzu almamayı kabul etmiş sayılır.